LADIES

Leonie Smyrek

65kg
Freistil

Lorena Amato

57kg
Freistil

Marietta Racz

69kg
Freistil

Zoi Kaidopoulos

58kg
Freistil